Aktuella anbudsförfarande

GUNNEL ERIKSSON, 580718-6985, i konkurs – KINSTA GÅRD

GUNNEL ERIKSSON, 580718-6985, i konkurs – KINSTA GÅRD

Gunnel Eriksson försattes i konkurs den 15 december 2016 vid Västmanlands tingsrätt, varvid undertecknad förordnades som konkursförvaltare.

Gunnel Eriksson har tillsammans med sin man Anders Eriksson bedrivit lantbruk med smågrisproduktion i Kinsta utanför Västerås. Konkursboet bedriver fortsatt drift av verksamheten i syfte att möjliggöra en överlåtelse av rörelsen och fastigheten, se mer härom nedan. Med anledning härav kan viss differens avseende antalet djur, foder, m m komma att föreligga vid tidpunkten för försäljningen.

 

Fastigheten/arrenderad mark

Gunnel Eriksson är ensam ägare till fastigheterna Västerås Kinsta 3:1 (nedan ”Lantbruksfastigheten”) och Sala Tullsta 4:3. Lantbruksfastigheten förmedlas genommäklaren Bo Pettersson på Egendomsmäklarna i Uppsala, tel 070 537 45 00 alternativt 018-374 375 samt mail bo.pettersson@egendomsmaklarna.se. Mäklare för försäljning av Sala Tullsta 4:3 har ännu inte anlitats. Gunnel Eriksson arrenderar även ett tillväxtstall för svinproduktion av Tommy Johansson enligt muntligt avtal.

 

Rörelsen

Gunnel Eriksson bedriver anmälningspliktig smågrisproduktion med en besättning på ca 700 suggor. Verksamheten föder årligen uppemot 18 000 smågrisar. När smågrisarna avvants från suggan lämnar de gården och föds upp i tillväxtstall och slaktsvinstall på andra gårdar.

Vidare bedriver Gunnel Eriksson entreprenadverksamheten med inriktning mot snöröjning i Västerås.

Under perioden den 1 januari – 30 november 2016, omsatte verksamheten ca 10,3 mkr, varav entreprenadverksamheten uppgick till ca 358 tkr. 

Gunnel Erikssons maskiner, inventarier, fordon, foder m m framgår av filer i Dropbox

https://www.dropbox.com/sh/dhnrba1rbs1uqnn/AACFSnGXheedvXrys3TbkPJBa?dl=0

På gården används fordon enligt filer i Dropbox,

https://www.dropbox.com/sh/dhnrba1rbs1uqnn/AACFSnGXheedvXrys3TbkPJBa?dl=0 
, notering om vilka som har förvärvats genom avbetalningsköp eller nyttjas genom leasingavtal framgår av bilagan. Konkursförvaltningen reserverar sig för att det kan finnas ytterligare fordon som förvärvats genom avbetalningsköp eller nyttjas genom leasingavtal. Om ni som lägger anbud på hela rörelsen önskar förvärva maskiner för vilka leasingavtal eller liknande föreligger kan eventuell lösen och ersättning för övervärde separat diskuteras med Daniel Wenne enligt nedan.

Inventeringslista avseende grisar kommer att finnas tillgänglig fr.o.m. den 13 januari 2017 och kommer då att göras tillgänglig via Ackordscentralens hemsida. Viktigt att komma ihåg är förstås att antalet djur ständigt förändras eftersom verksamheten drivs vidare i konkursboets regi.

För frågor som inte berör fastigheten, vänligen kontakta Daniel Wenne eller Erik Osvald på 08-670 44 00.

 

Anställda

Vid tidpunkten för konkursen hade Gunnel Eriksson åtta anställda. Samtliga anställda har sagts upp av konkursförvaltningen.

 

Ekonomiska rapporter och produktionsresultat

Upprättade resultat- och balansrapporter för perioden januari – november 2016 bifogas, bilaga 1.

Produktionsresultat utgör bilaga 2.

 

Visning

Visning av rörelsen och/eller Lantbruksfastigheten sker efter särskild förfrågan och kommer att samordnas med mäklaren Bo Pettersson. Anmälan sker till Daniel Wenne per e-post daniel.wenne@ackordscentralen.se alternativt per telefon 08-670 44 00. Visning kommer att ske fredagen den 13 januari 2017 efter anmälan till mäklaren Bo Pettersson.

 

Infordrande av anbud

Undertecknad konkursförvaltare infordrar härmed anbud på rörelsen. Som framgår nedan skall det av budet på rörelsen eller delar därav separat framgå vad ni bjuder

för djuren. Skriftliga bud ska ha inkommit till Gunnel Erikssons konkursbo senast den 20 januari 2017 kl. 12.00 och skickas antingen per fax till 08-670 44 99, eller per e-post till daniel.wenne@ackordscentralen.se. 

Samtliga belopp i budet ska anges exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt kan tillkomma, bland annat i de fall en eventuell försäljning inte avser hela eller del av Gunnel Erikssons verksamhet. Budet ska specificeras och separata bud ska inges avseende rörelsen/del av rörelse och djuren.

Bud avseende Lantbruksfastigheten ska lämnas till Bo Pettersson på Egendomsmäklarna i Uppsala enligt mäklarens instruktion.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätt att avbryta anbudsförfarandet i förtid.

Bilagor

  1. Balansrapport 16 Kinsta.pdf 2016-12-27 14:41:44
  2. Resultatrapport 16 Kinsta.pdf 2016-12-27 14:41:45
  3. Bilaga 2.pdf 2017-01-05 13:30:02

Tags